Elevrådet

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd i § 11-2 i opplæringsloven. Dette for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen. Alle elevene ved Montessoriskolen lyse er kandidater til elevrådet, men ingen elever skal bli valgt mot sin vilje. Elevrådet består elever fra 3. – 10. trinn, der elevrådsleder er fra 10. trinn.


Skolens rutiner for valg av elevråd er som beskrevet:

  1. Elevene blir informert om datoen valget skal stå og tar stilling til om de ønsker å stille. Det skal velges en elev fra klassetrinnene 3. – 10.trinn.
  2. På valgdagen, i klassens time eller i samlingsstunden, setter læreren opp kandidatene som ønsker å stille til valg synlig for alle elevene.
  3. Læreren teller opp stemmene uten innsyn fra elevene og presenterer skolens elevrådsrepresentanter i slutten av arbeidsøkten.
  4. I forkant av valget har representanter fra fjorårets elevråd informert i gruppene om hva som er forventet av elevrådet ved Montessoriskolen Lyse og fortalt om sine erfaringer. Når årets elevråd er valgt blir alle gruppene gjort kjent med hvem representantene er gjennom en presentasjonsrunde.


Elevrådets hovedoppgaver

    1. På Montessoriskolen Lyse jobber elevrådet for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. Eksempler på aktiviteter arrangert av elevrådet siste skoleår er fellesleker i utetiden, og andre aktiviteter for skolens elever. Et flott bordtennisbord, nye uteleker og bøker er noen av innkjøpene elevrådet har stått for etter ønske fra medelever. Elevrådets medlemmer har et særlig ansvar for å hjelpe til og melde ifra hvis en medelev trenger det eller hvis det oppstår konflikter som elevene selv ikke kan løse.Som valgte representanter for sin gruppe representerer elevrådet sine medelever. I “Gruppens time,” kan elevene ta opp saker og emner som elevene ønsker at elevrådet kan være behjelpelige med å løse. Emner kan også tas opp anonymt ved å skrive en lapp og legge den i “klasseboksen,” som er tilgjengelig plassert i gruppen. Elevrådsrepresentantene tar med seg innspillene på sitt månedlige møte og diskuterer muligheter. Etter elevrådsmøtet får elevene en oppdatering om status quo og blir informert om hva/hvordan emnene skal jobbes videre med.

Elevrådet har møter en gang i måneden. Det skrives agenda i forkant av og referat i etterkant av møtene. Disse er tilgjengelige på skolens intranett Its Learning (ITL).