Inntaksreglement

 
§ 1

 • Inntak av elever til Montessoriskolen Lyse skjer i henhold til friskolelova og skolens eget inntaksreglement.
 •  
  § 2 Hovedregler

  • Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse.
  • Skolestyret må forut for inntaket for hvert enkelt skoleår fatte vedtak for antall elever i den aldersblandede gruppen.
  • Montessoriskolen Lyse skal ha hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole.
  • Ved aksept av skoleplass inngås avtale om innbetaling av skolepenger og det innbetales et forskudd på skolepenger for en måned.
  • Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema.
  • Avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak gjelder derfor. Styret er øverste klageinstans på Montessoriskolen Lyse, etter at evt. klage har blitt tatt opp i inntakskomiteen. Departementet er øverste klageinstans.
  • Søkere som ikke får plass i hovedopptaket, settes på venteliste.
  • Opptak til skolen kan skje gjennom hele skoleåret når det er ledige plasser.

   
  § 3 Inntakskriterier
  Dersom det er flere søkere enn antall plasser prioriteres søknadene etter følgende kriterier, angitt i prioritert rekkefølge:

 1. Barn av ansatte ved Montessoriskolen Lyse.
 2. Barn som har søsken ved Montessoriskolen Lyse.
 3. Barn som har gått i montessoribarnehage. Antall år barnet har gått i montessoribarnehage er avgjørende for inntaket.
 4. I tilfeller der det finnes ledige plasser i andre trinn enn 1., teller ansiennitet i montessoriskole sammen med ansiennitet fra montessoribarnehage
 5. I de tilfeller hvor to eller flere barn stiller likt i forhold til overnevnte kriterier og det ikke er nok plasser til samtlige som stiller likt, vil inntakskomiteen i de tilfeller der balansen mellom kjønnene er rimelig (mindre enn 70/30 overvekt i den ene eller andre retningen) foreta loddtrekning mellom gjenværende søkere.
 6. Dersom det er stor ubalanse mellom antall jenter og gutter på trinnet, vil man foreta loddtrekning først i den underrepresenterte gruppen inntil man har minimum 70/30 kjønnsbalanse i den ene eller andre retningen

 
§ 4 Søknadsfrist

 • Søknadsfristen skal være 1. desember. I tilfeller hvor tilgangen av søkere er for lav kan opptaksprosessen utsettes. Ny frist skal i et slikt tilfelle gjøres tilgjengelig for potensielle søkere.
 • Det er anledning til løpende opptak i løpet av skoleåret etter prioritet av § 3 dersom styret beslutter og bekjentgjør at det er ledige plasser.

 
§ 5 Inntakskomiteens sammensetning og mandat

 • Inntakskomiteen skal bestå av til sammen 4 medlemmer, hvorav rektor og administrasjonsleder skal være faste medlemmer. De 2 øvrige medlemmene skal være en lærer valgt av de ansatte, og et styremedlem valgt av skolestyret. Ingen av komiteens medlemmer bør være foreldre av søkere, og det skal heller ikke foreligge andre forhold som tilsier inhabilitet for noen av komiteens medlemmer iht. forvaltningslovens bestemmelser.Inntakskomiteen følger retningslinjer fastsatt av styret.

 
§ 5 Behandling av søknader

 • Etter gjennomgåelse og vurdering av søknadene av inntakskomiteen, utarbeider rektor en skriftlig innstilling om elevinntak og meddeler styret endelig inntak.
 • Inntak i løpet av skoleåret:
  Søkerlistene revideres hver høst i henhold til inntakskriteriene, og nulles ut 1. oktober. Rektor inviterer søkere til besøk på skolen hvis det skulle åpne seg en plass. Inntakskomitéen innstiller. Stiftelsesstyret vedtar.
 • Montessoriskolen Lyse er en ikke-næringsdrivende stiftelse uten erverv til formål og angrerettlovens bestemmelser kommer ikke til anvendelse på avtaleforholdet.

 
§ 6 Endring av inntaksreglement

 • Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av friskoleloven og skolens vedtekter.

 
Vedtatt i styremøte 06.12.16 (sak 43/16)

 

Comments are closed