Inntaksreglement (barne- og ungdomsskole)

§ 1
Inntak av elever til Montessoriskolen Lyse skal skje i henhold til dette inntaksreglementet og de til enhver tid gjeldende bestemmelser i privatskoleloven og forvaltningsloven.

§ 2  Kunngjøring om inntak av elever og søknadsfrist
Hvert år i oktober skal inntak av elever for neste skoleår kunngjøres på skolens nettside. Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrister og henvise til fullstendig inntaksreglement. Informasjonen om inntak kan i tillegg annonseres på andre måter.

Søknadsfristen skal hvert år være 1. november for barneskolen og 1. februar for ungdomsskolen, eller dersom dette er helligdag, den påfølgende virkedag. I tilfeller hvor tilgangen av søkere er for lav kan opptaksprosessen utsettes. Ny frist skal i et slikt tilfelle gjøres tilgjengelig for potensielle søkere.

Vi tar som hovedregel kun inn nye elever på 1. og 8. trinn. Unntak kan forekomme.

Dersom ledig kapasitet har skolen løpende inntak frem til 30. september. Søkerlistene revideres hver høst i henhold til inntakskriteriene, og nulles ut 1. oktober.

§ 3  Hovedregler

 • Dersom det er flere søkere enn antall plasser prioriteres søknadene etter følgende kriterier, angitt i prioritert rekkefølge:
 • Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse.
 • Montessoriskolen Lyse skal ha hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole.
 • Ved aksept av skoleplass inngås avtale om innbetaling av skolepenger og det innbetales et forskudd på skolepenger for en måned.
 • Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema.
 • Avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak gjelder derfor. Styret er øverste klageinstans på Montessoriskolen Lyse, etter at evt. klage har blitt tatt opp i inntakskomiteen. Departementet er øverste klageinstans.
 • Søkere som ikke får plass i hovedopptaket, settes på venteliste og prioriteres før søkere som søker etter fristen.

§ 4  Inntakskriterier
Elever som har plass på barneskolen, har automatisk rett til å fortsette sin skolegang på ungdomstrinnet. Dersom det er flere søkere enn antall plasser prioriteres søknadene etter følgende kriterier, angitt i prioritert rekkefølge:

 1. Barn av ansatte ved Montessoriskolen Lyse.
 2. Barn som har søsken ved Montessoriskolen Lyse.
 3. Barn som har gått i montessoribarnehage/skole. Tiden barnet har gått i montessoribarnehage/skole er avgjørende for inntaket.
 4. Barn som bor innen skolekretsen til Bjørnsletta skole, Lilleaker skole, Bestumskole, Lysejordet skole og Huseby skole. Punkt 4 gjelder kun inntak til barneskolen.
 5. I de tilfeller hvor to eller flere barn stiller likt i forhold til overnevnte kriterier og det ikke er nok plasser til samtlige som stiller likt, vil inntakskomiteen i de tilfeller der balansen mellom kjønnene er rimelig (mindre enn 70/30 overvekt i den ene eller andre retningen) foreta loddtrekning mellom gjenværende søkere.
 6. Dersom det er stor ubalanse mellom antall jenter og gutter på trinnet, vil man foreta loddtrekning først i den underrepresenterte gruppen inntil man har minimum 70/30 kjønnsbalanse i den ene eller andre retningen

§ 5  Inntakskomiteens sammensetning og mandat
Inntakskomiteen skal bestå av til sammen 4 medlemmer, hvorav rektor og kontorleder skal være faste medlemmer. De 2 øvrige medlemmene skal være en lærer valgt av de ansatte, og et styremedlem valgt av skolestyret. Ingen av komiteens medlemmer bør være foreldre av søkere, og det skal heller ikke foreligge andre forhold som tilsier inhabilitet for noen av komiteens medlemmer iht. forvaltningslovens bestemmelser. Inntakskomiteen følger retningslinjer fastsatt av styret.

§ 6  Behandling av søknader
Etter gjennomgåelse og vurdering av søknadene av inntakskomiteen, utarbeider rektor en skriftlig innstilling om elevinntak og meddeler styret endelig inntak.

§ 7  Endring av inntaksreglement
Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av privatskoleloven og skolens vedtekter.

Behandlet og vedtatt av styret 19.09.23