FAU

Hva er foreldrerådet?
Skolens foreldre har rett til medvirkning i skolen, og skal ha medansvar. Foreldremedvirkning bygges på foreldrenes hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Alle foreldre med barn på skolen er automatisk medlemmer av Foreldrerådet. Foreldremøtene som normalt finner sted høst og vår, er Foreldrerådets viktigste møteforum. Foreldrerådet velger i starten av hvert skoleår et arbeidsutvalg (FAU).

Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Rektor og inspektør har møte og talerett på FAU/ Foreldrerådets møter.

Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Opprettelse av FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU representerer og er det utøvende organet for Foreldrerådet. FAU skal fremme fellesinteressene til alle foreldrene og medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det skal videre arbeides for å skape et godt samhold mellom hjem og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

  • FAU er bindeleddet mellom foreldregruppen og skolen.
  • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene.
  • FAU er ansvarlig for Foreldrerådets økonomi.
  • FAU fungerer også som et styre for Foreldrerådet og FAU har rett til å ha en representant med møte-tale- og stemmerett i skolestyret. Samtidig har skolestyrets medlemmer rett til å delta som observatører i FAU og har forslagsrett til utvalgets saksliste.

I samsvar med Friskoleloven skal det også velges en representant fra Foreldrerådet i Stiftelsesstyret (skolestyret). Denne vil ikke være et fullverdig medlem, men har møte- og talerett på vegne av foreldrene. Representanten vil være et av FAU-medlemmene når dette utvalget konstitueres.

Hva er FAUs rolle?
FAU skal legge til rette for reell medvirkning fra foreldrene, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU vil påvirke foreldrene til å ta aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

  • Bli godt kjent med skolens virksomhet
  • Bli kjent med skolens ledelse
  • Bli kjent med andre foreldre
  • Bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • Bidra til en bedre skolehverdag for elevene

En viktig oppgave er å fremme foreldrenes felles interesser. FAU har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, og skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

Hvordan arbeider FAU?
FAU samler FAU-representanter til felles møte ca. første mandag i hver måned (oftere avhengig av saksomfang). Aktuelle saker kan komme fra foreldrene (via klassekontaktene), klassekontaktene, foreldremøtene, elevrådet, samarbeidsutvalget og fra de politiske utvalgene i kommunen. FAU arbeider for å styrke foreldrenes innflytelse på skolens virksomhet, og vil påvirke «skolens indre liv» i samarbeidet med skolens ledelse og ansatte.

Innkallinger og referater fra FAU sine møter, legges ut på It’s Learning under fanen ‘ressurser’ i fagområdet FAU.

FAU arbeider for foreldrene!
FAU sine viktigste premissgivere er foreldrene. Foreldrene og elevene er de nærmeste til å vurdere skolens utvikling og endringer. Foreldrenes synspunkter skal være med å påvirke skolens virksomhet. Gjennom klassekontaktene og FAU sitt arbeid skal det være mulig for foreldrene å fremme sine felles interesser.

Medlemmer av FAU – klassekontakter og direkte valgte representanter
Så langt det er mulig, skal hvert trinn, 1.-10., være representert med en klassekontakt. FAU på Montessoriskolen Lyse inkluderer for tiden alle klassekontaktene (én per trinn) i tillegg til 3-4 direkte valgte medlemmer fra Foreldrerådet, gjerne med likeverdig fordeling mellom skolens tre elevgrupper.

I forbindelse med første møte i Foreldrerådet hvert skoleår (m.a.o. foreldremøtet) gjennomføres valg av nye medlemmer til FAU etter behov. Man velges primært for to år av gangen og sitter til nye medlemmer er valgt. Alle representanter er følgelig ikke på valg samtidig.

Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for medlemmer av samtlige av skolens rådsorganer (opplæringsloven § 15-1)