FAU

 
Hva er foreldrerådet?
Skolens foreldre har rett til medvirkning i skolen, og skal ha medansvar. Foreldremedvirkning bygges på foreldrenes hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Alle foreldre med barn på skolen er automatisk medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Rektor og inspektør har møte og talerett på FAU/foreldrerådets møter.

 
Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Opprettelse av FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. FAU er det utøvende organ for foreldrerådet og skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at foreldre tar aktiv i arbeidet for å skapet et godt skolemiljø. Det skal videre arbeides for å skape et godt samhold mellom hjem og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos eleven og skap kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

  • FAU er bindeleddet mellom foreldre og skolen.
  • FAU skal sikre reel medvirkning fra foreldrene.
  • FAU er ansvarlig for Foreldrerådets økonomi.
  • FAU fungerer også som et styre for Foreldrerådet og FAU skal ha rett til å ha en representant som kan delta i skolestyre på lik linje med skolestyrets øvrige medlemmer. Samtidig har skolestyrets medlemmer rett til å delta som observatorer i FAU og har forslagsrett til utvalgets saksliste.

 
Hva er FAUs rolle?
FAU skal legge til rette for reel medvirkning fra foreldrene, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU vil påvirke foreldrene til å ta aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

  • bli godt kjent med skolens virksomhet
  • bli kjent med skolens ledelse
  • bli kjent med andre foreldre
  • bidra til kvalitetsutvikling av skolen- bidra til en bedre skolehverdag for elevene. En viktig oppgave er å fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, og skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 
Hvordan arbeider FAU?
FAU samler FAU-representanter til felles møte ca. hver første mandag i hver måned (eller oftere avhengig av saksomfang). Aktuelle saker kan komme fra foreldrene (via klassekontaktene), klassekontaktene, foreldremøtene, elevrådet, samarbeidsutvalget og fra de politiske utvalgene i kommunen. FAU arbeider for å styrke foreldrenes innflytelse på skolens virksomhet, og vil påvirke ”skolens indre liv” i samarbeidet med skolens ledelse og ansatte.
Referater fra FAUs møter, legges ut på skolens intranett; Its Learning.

 
FAU arbeider for foreldrene!
FAUs viktigste premissgivere er foreldrene. Foreldrene og elevene er de nærmeste til å vurdere skolens utvikling og endringer. Foreldrenes synspunkter skal være med og påvirke skolens virksomhet. Gjennom klassekontaktene og FAUs arbeid skal det være mulig for foreldrene å fremme sine felles interesser.

 
FAU representanter og klassekontakter
FAU er konstituert av 3 til 5 medlemmer. Samtidig må det velges en kasserer blant FAU medlemmene.
Det er ønskelig å ha en klassekontakt blant foreldrene som representerer hvert av klassetrinnene. Dette gjøres på første foreldremøte som normalt vil avholdes i august, tidlig september. Klassekontaktene er medlemmer av Foreldrerådet arbeidsutvalg.
Valgperioden er primært to år, og representantene sitter frem til nye valg er foretatt.

 
Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for medlemmer av samtlige av skolens rådsorganer (opplæringsloven § 15-1)

Comments are closed