Vanlige spørsmål om Montessoripedagogikken

Hvorfor skal jeg velge montessoriutdanning for mitt barn?
Ønsker du et annerledes utdanningssystem, der den pedagogiske metoden baseres på barnets behov i de ulike utviklingsstadiene? Ønsker du et læringsmiljø der barnet gis friheten til å utvikle sin selvstendighet, og der nysgjerrigheten er drivkraften bak læringen? Da skal du velge montessoriutdanning for ditt barn! Montessoriskolen Lyse er unik på den måten at lærerne og elevene sammen skaper et gjensidig forhold basert på tillit og respekt, som skaper selvtillit og motivasjon til å lære nye ting..

Montessoriskolen Lyse er unik på den måten at lærerne og elevene sammen skaper et gjensidig forhold basert på tillit og respekt, som skaper selvtillit og motivasjon til å lære nye ting..

Passer pedagogikken for alle barn?
Pedagogikken bygger på respekt for barnet og barnets evner. Målsettingen er å se hvert enkelt barn og veilede dem til å kunne utnytte sitt fulle potensial. Vi mener at alle barn vil trives og vokse i et montessorimiljø, men vi tror at montessoris hovedprinsipper om frihet, om å følge barnets egen drivkraft og søken mot selvstendighet kan utfordre foreldre som ønsker å kontrollere barnets utvikling etter en mer autoritær modell. Vi tror at de foreldrene vil oppleve montessoriprinsippene som utilfredsstillende.

En montessoriskole er en arbeidsplass for store og små som ligner på et minisamfunn der alle deltakerne bidrar til fellesskapet. Barn og unge som ikke har mulighet til eller ønske om å bidra til skolesamfunnet vil oppleve et utenforskap som vil kunne påvirke barnets utvikling og trivsel.

Kan mitt barn begynne på montessoriskolen uten å ha gått i montessoribarnehage?
Ja, noe av montessorimateriellet (læringsmateriellet) som elevene arbeider med de første skoleårene er de samme som brukes i montessoribarnehagene. Pedagogene på skolen har ansvaret for å observere hver enkelt elev for å gi dem faglige utfordringer og oppfølging i tråd med deres utviklingsnivå.

Hvorfor er frihet så viktig i montessoripedagogikken?
For å kunne utvikle seg optimalt har barn og ungdom behov for frihet knyttet til de ulike aktivitetene de gjør i løpet av en skoledag. På den måten lærer de å ta ansvar for sine valg, og ta ansvar for sine akademiske og praktiske plikter. I et montessorimiljø er friheten et ansvar du får så langt du ikke lar din frihet begrense andre medelevers muligheter. Alder og modenhet avgjør hvor stor frihet eleven kan tåle konsekvensene av.

Hvorfor er alltid elevene aldersblandet i en montessoriskole?
Aldersblandede grupper er et grunnleggende montessoripedagogisk prinsipp, noe som bidrar til at læringsmiljøet er dynamisk og fleksibelt. Aldersblandingen gir også barn og unge muligheten til å arbeide på mange ulike nivåer samtidig, etter evne og interesse. Montessorimiljøet oppmuntrer vennskap på tvers av alder, yngre barn og eldre barn blir hverandres rollemodeller og veiledere i gruppen. Aldersblanding er en naturlig form å omgås mennesker, og gir rom for elevene å følge sin egen progresjon og utvikling.

Montessorimateriell er veldig synlig i en montessoriskole. Hva er effekten av det?
Montessorimateriellet er laget slik at barnet bruker flere sanser i innlæringsprosessen. Materiellet skal lede barnet fra det konkrete mot det abstrakte, gjennom en gradvis abstraksjonsprosess. Mye av materiellet er likt over hele verden og i alle montessoriskoler kan man kjenne seg igjen. Vi pleier å si at i et montessori-grupperom er hele pensumet presentert i rommet slik at elevene kan oppleve å ta ansvar for sin egen læring gjennom å følge sin nysgjerrighet.

Hva er forskjellen på en montessoriskole og en offentlig skole?
Forskjellen er stor og vi ønsker å være et tydelig pedagogisk alternativ til offentlig skole. Montessoriskolene i Norge har en egen læreplan, “Læreplan for montessoriskolen”, (Montessori Norge 2007), som er godkjent av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og nylig revidert på lik linje med offentlig planen.

Målet for montessoriutdanningen er å hjelpe hver enkelt elev til å nå sitt fulle potensiale på alle området i livet. Aktivitetene på skolen fremmer utvikling av sosiale ferdigheter, emosjonell vekst og fysisk koordinasjon, i tillegg til utvikling av ferdigheter og kunnskap. Det forberedte miljøet på skolen, klasserommet, montessorimateriellet, utemiljøet, organiseringen av skoledagen, samværsformen og atmosfæren støtter barnets evne til å ta en aktiv del i sin personlige utvikling.

 

Hvorfor er observasjon så viktig?
I en montessoriskole er observasjon grunnlaget for den pedagogiske metoden. Målrettet observasjon gir pedagogene mulighet til å “følge” barnet og handle i tråd med elevens utvikling. Vi observerer hvordan elevene bruker materiellet, diskuterer med arbeidskamerater og løser konflikter. Vi skal observere om elevene gjør viktige oppdagelser og hvordan elevene integrerer ulike ferdigheter. Observasjon gir oss bedre innsikt i menneskets natur og mangfold.

På Montessoriskolen Lyse oppfordrer vi alle foresatte å observere i en undervisningsøkt hvert skoleår. Dette gir et godt grunnlag for å gi og få gode og konstruktive tilbakemeldinger i hjem-skolesamarbeidet.

Hvordan er det faglige nivået sammenlignet med offentlig skole?
I Norge har man satt et premiss om at alle elever på grunnskolen, skal opparbeide seg en likeverdig kunnskapsbase. En forutsetning for få offentlig godkjenning og statsstøtte, er at friskolen minst oppfyller dette kravet. I Læreplanen for montessoriskolen er kompetansemål innenfor alle fag beskrevet og elevene skal etter første del (4. trinn) og etter andre del av det andre utviklingstrinnet (7.trinn) kunne ta i bruk den kompetansen som er listet opp der. Det samme gjelder for ungdomsskoledelen, “Senter for studie og læring”. Ungdommene skal etter første del av det tredje utviklingstrinnet (10. trinn) ha oppnådd kompetansekravene som er beskrevet i hvert fag.

Synet på elevenes tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter er forankret i en helhetlig tilnærming. Ferdigheter er å beherske å løse problemer, motoriske og praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige handlinger. Kompetansebegrepet omfatter også forståelse og evne til refleksjon.

På en montessoriskole blir alle elever sett og det faglige nivået til den enkelte møtt. Det gis ingen begrensninger for hvor langt en elev kan nå i forbindelse med å tilegne seg ferdigheter. Det er prinsippet bak de aldersblandede gruppene som gjør dette mulig, og veldig naturlig i et montessorimiljø.

Følger montessoriskolen den offentlige læreplanen?
Nei, montessoriskolene har en egen Læreplan “Læreplan for montessoriskolen”. Denne planen er godkjent av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og er jamstilt med den offentlige planen.

Bruker elevene digitale verktøy i opplæringen?
Ja, som et arbeidsverktøy. Elevene disponerer et antall felles Chromebooks som til enhver tid er tilgjengelige i klasserommet. På ungdomsskolen bruker elevene og lærerne Google Classroom som kommunikasjonsplattform – både på skolen og andre steder.

Hvor stor er lærertettheten?
I et montessorimiljø arbeider alle pedagoger i teams. Det dynamisk læringsmiljøet, der lærerteamet samarbeider tett om alle elevene og alle fag, vil gi mange fordeler. Den sammenlagte lærerressursen og kvaliteten er større og bredere, og ved sporadisk fravær av enkelte lærere er elevgruppen mindre utsatt. Læringsmiljøet krever derimot av elevene at de er fleksible i form av å møte ulike lærerpersonligheter, og at det skjer flere ting samtidig i det store arbeidsrommet. Organiseringen i et montessoriklasserom oppmuntrer elevene fra tidlig alder til å løse situasjoner og ta egne valg. En av lærernes viktigst oppgave vil derfor være å stå til side og bruke observasjon som prinsipp ved utviklingen av sunn selvfølelse og selvstendighet.

Hvilken utdanning har de ansatte?
Alle våre pedagoger er enten utdannet montessoripedagog, lærerutdannet eller begge deler. På skolen har vi i tillegg til vanlige pedagoger spesialpedagoger, assistenter og en administrasjon der rektor, assisterende rektor med pedagogisk utdannelse og kontorleder arbeider.

Hva ønsker pedagogikken å oppnå med den tre timers lange arbeidsøkten på formiddagen? Blir ikke elvene trette av å ikke ha pause?
Den lange arbeidsøkten gir elevene mulighet å fordype seg i et materiell eller et forskningsprosjekt og tidsrommet skaper rom for å trene konsentrasjon. Arbeidsøkten og klasserommet er organisert slik at elevene kan bevege seg fritt, velge; hva de skal arbeide med, arbeidsplass, arbeidsverktøy, arbeidskamerat, samt delta i små gruppepresentasjoner. Vi opplever ikke at elevene blir trette, snarere motsatt. De tar stor del i formingen av sin skoledag og er aktiv i sin egen læringsprosess.

Hvor mye koster det? Hvorfor koster det?
Barneskolen 3050 kr/mnd. i 11 måneder.
Ungdomsskolen 3211 kr/mnd. i 11 måneder.
Skolen mottar 85% av den statlige støtten per elev og satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnaden i den offentlige skolen.

Hvor lang er skoledagen?
Skolen åpner kl. 8.00 hver dag. I gruppe 1 og 2 (1. – 7. trinn) starter obligatorisk tid kl. 8.30 hver dag. Undervisningen slutter kl. 15.00 alle dager unntatt fredager, da slutter elevene kl. 13.00 (gr.1)12.15 (gr. 2). Elevene i gruppe 3/ungdomsskolen (8.-10. trinn) kan velge om de vil starte på skolen kl. 8.00 og slutte kl. 14.30 eller starte kl. 9.00 og slutte kl. 15.30.

Har skolen en SFO? Er SFO åpen i skoleferiene?
Skolen har en SFO (skolefritidsordning) som har åpningstider fra kl. 15.00-16.45 alle dager unntatt fredag da SFO starter 13.00 og stenger 16.30. SFO er stengt i skoleferiene.

Har elevene med egen mat? Og hvor lang spisepause har de?
Elevene i gruppe 1 (1. – 4.trinn) har med egen mat hver dag.
Gruppe 2 elevene (5. -7. trinn) og gruppe 3 elevene (8. – 10. trinn) lager mat til gruppen sin 2-5 ganger i uken. Alle gruppene har 30 minutters spisetid.

Kan mitt barn ha rett til skoleskyss?
Ja, dette er en ordning gjennom familiens bostedskommune. Alle elever på 1. trinn som bor mer enn 2 km. unna skolen, og elever på 2. – 10. trinn som bor mer enn 4 km unna skolen har krav på gratis skoleskyss i form av drosje, skolereisekort eller egenorganisert kjøring.

Har dere en barnehage som er tilknyttet skolen?
Nei, dessverre, men vi har flere montessoribarnehager i umiddelbar nærhet som vi rekrutterer barn fra; Solsikken montessoribarnehager avd. Lilleputt, Gladheim, Sognestuen, samt Treklang montessori barnehage, Casa dei bambini montessori barnehage, Villekulla montessoribarnehage, Humlen montessoribarnehage.

Har skolen ungdomsskole?
Ja, det har vi. Ungdommene har en egen avdeling på skolen.

Hvordan søker man plass på skolen, og hva er søknadskriteriene?
På skolens hjemmeside ligger et digitalt søknadsskjema. Frist er 1. november for barneskolen og 1. februar for ungdomsskolen. Se mer om søknadskritere her monlyse.no