Visjon

Lærerne, pedagogikken og miljøet gir barna eierskap til egen læring, sikrer livslang læringsglede og gjør barna best rustet for livet.

Montessoriskolen Lyse er en grunnskole der barna får følge sin egen nysgjerrighet og læringsglede i et aldersblandet og inkluderende fellesskap. Barna lærer ved aktiv bruk av sansene sine og pedagogikkens viten om håndens betydning i innlæringsprosessen. Det kontrete skolemateriellet møter barnets interesser og stimulerer til lærelyst i tråd med kunnskap om barnas utviklingsfaser. Montessorimateriellet har også en unik evne til å støtte barnas resonneringsevne og lede dem fra det spesifikke til det generelle. Skolemiljøet forsterker elevens omtanke for hverandre og den gjensidige respekten for hverandres arbeid. Ved uavbrutte arbeidsperioder får barna frihet til å utvikle eierskap til egen læring og egenvurderingens betydning for at barnet skal kunne utvikle sitt fulle potensial. Alle elevene får mulighet til å utvikle seg i et individuelt tempo i samarbeid med andre, og lærerne vet at læringsprosessen er en langvarig utvikling som foregår hele livet.

Lærerne, pedagogikken og skolemiljøet skaper rammer for utviklingen av selvstendighet og forståelse for gjensidig avhengighet. Opplæringens hovedmål er å ruste barna til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.